AFOOLA OROMOO PDF

Beekan Gulummaa Irranaa- Hayyuu Oromoo waa’e Afoola Oromoo waan gabaaba nuuf barreese jira. Afoola Afaan Oromoo haala kamiin guddisuu dandeenya?. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota. Get this from a library! Afoola Oromoo tuulamaa: walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa. [Abrraa Nafaa.; Biiroo aadaa fi turlizimii Oromiyaatti.

Author: Shakak JoJoramar
Country: Liechtenstein
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 4 June 2018
Pages: 324
PDF File Size: 19.76 Mb
ePub File Size: 14.42 Mb
ISBN: 165-3-72523-731-6
Downloads: 74694
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikojas

Please enter the message. Privacy Policy Terms and Conditions. Siin yaadaa an lubbuu tiyyaa, Qalbiif dawaa arkaaf faayaa, Siitu sammuu hadhaadhiyyaa, Bu,ura guddina biyyaa, Silaa akka fedhii tiyyaa, Umrii guutuu… Si keessattiin qananiyaa, Harmee maraa yaa baadiyyaa.

User lists with this item 1 Things I Recommend 10 items by Koket updated Qajeelcha qormaata afaan Oromootiin, Biiroo aadaafi Tuurizimii Oromiyaatti, Your request wfoola send this item has been completed.

Finding libraries that hold this item Kana jechuunis tokkoon tokkoon gosa afoolaa faayidaalee ofii qabu jechuudha.

Notify me of follow-up comments by email. Addunyaa haaraa keessa seenee gammachuu waliin qooddatee jiraachuu fedha.

Diraama Dheebuu About Us Nuqunnami. Kanneen aadaa hawaasaa kabajanii jiraataiin immoo nijaju; nidinqisiifatu.

  FONEMAS Y ALOFONOS PDF

Your Web browser is not enabled for JavaScript. Amala gaariifi tooftaalee jireenyaa barsiisuuf nifayyadu. Gosoon afoolaa hedduun orlmoo kanneen akka sheekkoo, mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf. The E-mail Address es you entered is are not in a valid format. The name field is required. Search WorldCat Find items in libraries near you.

SearchWorks Catalog

Obboleettii haadha mana kootii sfoola. The E-mail Address es field is required. Kun ammoo faayidaa tokkoof oolan jechuudha.

This site uses cookies. WorldCat is the world’s largest library catalog, helping you find library materials online. You may have already requested this item. Sagalee waca simbirraa, Weedduu gaarii gurraaf sooraa, Firaa mukaa tan agamsaa fi goraa, Shimbir-qooliifi bururii, Xaaxeessaa dhafi qurquraa, Garaa buutee OOyroota seentee, Keessa deemtee yoo daawwatte, Yaatuu masnoo tarkaanfattee, Caayaa zeeytunaa busxaa, Jalatti hara galfattee….

Waa si qofa miti Guuza afeerrattee, Tafkii fi tukaana Injirees yaammatte, Qiinqiinif injijii Qaama na gad dhifte, Wayyaaleedhas fiddee Miila na bobbaafte, Ajjata na kuttee, Arraas osoo jettu Afoolaa narra shuumte.

Please create a new list with a new name; move some items to a new or existing list; or delete some items. Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours. Afaan Oromo English Amharic. The specific requirements or preferences of faoola reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied.

  BESTIARIO MEDIEVALE PDF

Beekan Gulummaa Irranaa nuuf jiraadhu.

Way dhiiguma kiyyani Akkan cululuyxee. Preview this oromko Preview this item. Dhiibbaa abbootiin aangoo sababa adda addaatiin irraan gahanu, kan fuulaan mormuu hindandeenye afoolatti fayyadamee morma ykn ibsa. Yaa baadiyya kana maraa. Linked Data More info about Linked Data.

Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers. Maandhee kuduraa fi muduraa, Burtukaanaaf mandariina, Meeyra muuzaa fi shankooraa, Bitaa mirgaan qaxxaamuraa Ijaan laalaa itti boharaa, Itti gammaddaa. To find out more, including how to control cookies, see here: Your rating has been recorded. Add a review and share your thoughts with other readers.

Qajeelcha qormaata afaan Oromootiin.

Category:Afoola Oromoo – Wikipedia

Haalli itti dhiyaatani garuu garaa garummaa qaba. Ganni dabree, lafti qooree, Gaaraaf tulluun maanyaa hurree, Haguugate firraa maree, Mukkeen gaaraa daddaraaree, Bishaan lagaa…. Hundeen dalagaalee hawaasaa kun akka cimu ykn gad- dhaabbatu godhus afooladha. Jireenya nuffisiisaa kolfaan dabarsa. Remember me on this computer.