KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM PDF

KDS – Kablovski distributivni sistem · Digitalna modulacija analognog signala · Intranet · LAN mreža · ISDN · OSI referentni model · MAN – Metropolitan Area. Šta je potrebno za spajanje na kablovski internet. Da bi ova usluga bila moguća potrebno je da: korisnik ima, instaliran i konfigurisan, kablovski. Delatnosti. Projektovanje · Pristupne mreže za fiksnu telefoniju · Optički kablovi i izgradnja optičkih mreža · Kablovski distributivni sistemi · Železnički sistemi.

Author: Zulkilkis Digor
Country: Laos
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 26 October 2017
Pages: 19
PDF File Size: 13.17 Mb
ePub File Size: 17.2 Mb
ISBN: 831-2-38052-457-4
Downloads: 24516
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mauktilar

Postoje tri osnovna naina prenosa tog signala: Digitalni signal tumae kodeci i pretvaraju ga u sliku koja se zatim prosleuje na ekran. Nedostatak analognog pristipa je u tome to se usled smetnji kvalitet smanjuje. Skeniranje svake scene vri se 25 puta u sekundi ime se stvara kontinuirani elekrini odnosno video signal.

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Ovakvi sistemi su poeli da se distributovni jo pre desetak godina, ali optiki kablovi tek poslednjih godina postaju dominatan prenosni medijum u kablovskim telekomunikacijama. Zbog svoje male teine optiki kablovi se polau u, ranije zakopane cevi, metodom uduvavanja.

Ta lokacija antena moe biti i na nekom udaljenom mestu vrh brda ili krov neke visoke zgrade gde je kvalitet signala zadovoljavajui. Postupak je nazvan splajsovanje a sastoji se u zavarivanju defakto staklenih vlakana. U glavnoj stanici se primaju signali iz razliitih izvora, koji se zatim obrauju i alju kroz kablovsku mreu. Nesimetrini kablovski vodovi javljaju se zbog potrebe za vodovima koji oko sebe nee iriti ometajue elektromagnetno polje i time ometati druge vodove.

  BAHAN AJAR BIOLOGI MOLEKULER PDF

Nemanjina povelja Splianima Documents. Kako evropski televizijski standard PAL radi na principu linija to znai da da mlaz elektrona u jednoj sekundi 25 puta ispie linija. Nesimetrini vodovi se koriste samo na visokim frekvencijama npr.

Kablovski distributivni sistem – Serbo Croatian-English Dictionary

Trei vaan element kablovskog sitema je distributivna mrea. Radojkovi -O Sokalnicima Documents. Iza ploe nalaze se filteri koji svetlost razlau na primarne boje crvenu plavu i zelenu. Zbog toga se optike deonice nastavljaju distributkvni za drugom. Ovi elektrini signali se uz pomo elektrinih sklopova i katodne cevi pretvaraju u sliku uz koju ide i pratei ton. Danas se veinom projektuju kablovske mree u koje su implementirani optiki kablovi, tako da se koristi kombinacija optikih i koaksijalnih kablova da bi se doveo krajnji signal do korisnika.

Distributinvi medijum je optiko vlakno, a informacija se prenosi putem svetlosti. Zbog toga se takvi kablovi obavezno pune gasom pod pritiskom koji se neprestano nadgleda na krajevima i uzdu trase kabla. Oblik i neravnine na radio talasima se menjaju usled smetnji i umova i zbog toga je nemogue da se kvalitet analognog signala potpuno sauva. Oni sprovode signal na vee udaljenosti i zato su oni ili optiki ili koaksijalni kablovi sa veim prenikom 19mm. Uro Derota poasni graanin Srbije i lan Uneska Documents.

  DASHAVATAR STORIES PDF

Ureaj kroz koji se to realizuje je optiki transmiter. Pitanje je samo koliki e se gubitak kvaliteta primiti na slici prenesenoj analognim putem to je vie umova to analogni sistem sve vie gubi kvalitet i slika postaje prljavija.

Ti radio talasi stiu do TV antenna, ulaze u TV prijemnik gde se ponovo pretvaraju u elektrine signale. The New Ossy Oiks Route 8. Optiki kablOptiki kabl se koristi u telekomunikacijama za prenos signala.

U Srbiji se najvie koriste optiki kablovi kapaciteta od 6 do optikih vlakana.

Analogna televizija kablobski 19 Digitalna televizija Rumeni Taj signal sa tog udaljenog mesta je potrebno dovesti do glavne stanice. Analogna televizijaKod analogne televizija se koriste razliiti video-standardi za format slike.

Kvalitet ne zavisi od smetnji. Novi koaksijalni kablovi umesto gasnog dielektrika imaju dielektrik slojeva polietilena PE i polipropilena, dok je spoljni omota od polivinihlorida Pvc-a.

Princip rada televizijePrincip rada televizije zasnovan je na ideji distributivnl se slike pretvore u elektrine signale koji se u obliku radio talasa emituju u etar. Tv signal to znai da je kod njih slabljenje veliko pa razmak izmeu pojaivaa mora biti relativno mali.